Fira i Festes de la Magdalena

Fira i Festes de la Magdalena

La Magdalena són les festes fundacionals de la capital de la província amb què, a través dels seus diferents actes, rememora la seua història, fosa amb la mitologia, la llegenda i la tradició: el trasllat dels primers pobladors des del Castell Vell, en el turó de la Magdalena, fins a la plana per a fundar la ciutat.
Així doncs, Castelló té les seues arrels en el Castell Vell, també conegut com a castell de Fadrell, de la Magdalena, dels Moros o de Sas que segons les restes arqueològiques ja era un assentament iber.
Després d’acollir distintes societats, pareix que la fortificació es convertix en el castell de Khadrell quan és sotmés pels almoràvits i, com a alcassaba, passa a formar part de la xarxa defensiva de Sharq al-Andalus (la terra situada en el Llevant de al-Andalus) sota el cabdillatge de la ciutat de Borriana que dominava tota la plana immediata a la costa. La seua comesa era protegir a les alqueries disseminades per la plana (Almalafa, Benimargo, Teccida, etc) i d’ací pareix derivar el seu nom, ja que Fadrell era la denominació que es donava a les xicotetes comunitats rurals musulmanes assentades en estes alqueries.

Fiestas de la Magdalena 2015

Fiestas de la Magdalena 2015

Amb la reconquesta i presa de Borriana, en 1233, passa a mans del rei Jaume I amb la resta de castells. Com a conseqüència es produïx l’expulsió i fugida dels musulmans, abandonant cases i terres que va caldre repoblar amb gents de fora, principalment de Lleida, que van ocupar tant el castell com les buides alqueries fins que, en 1251, Jaume I dóna el seu consentiment a Ximén Pérez d’Arenós per a ocupar el pla, el que permetrà un major desenvolupament urbà i millor aprofitament de la terra.
Segons la tradició, pareix que els fundadors de Castelló es van traslladar a la plana un dia fosc i desagradable, pel que havien d’il•luminar el camí amb fanals penjats de les canyes amb què s’ajudaven a caminar pels terrenys fangosos de la marjal, portant als xiquets subjectes amb una corda perquè no caigueren (origen este de la tradició de les xiquetes del meneo).
Encara que pareix poc versemblant que ho feren, precisament, en tan males condicions i sembla més una llegenda èpica romàntica, eixe és el fonament de les nostres festes i de la romeria de les canyes a l’ermita de la Magdalena, el seu principal i massiu acte que se celebra el primer diumenge.
Després del trasllat de la muntanya a la plana, el Castell Vell va quedar abandonat i en ruïnes. Sols es va conservar l’antiga capella de la fortalesa, construïda en l’aljub de l’alcassaba i possiblement ja davall l’advocació de Santa Maria Magdalena.
La primera cita documentada de rogació a esta capella data de 1375, molt abans que es convertira en ermita, i es va celebrar durant la Quaresma en una època de pesta i fam canina. No és fins a 1572 quan s’instituïxen les rogatives anuals, el tercer dissabte de Quaresma, a l’ermita de La Magdalena ja construïda com a tal.

Romeria Fiestas de la Magdalena Castellón en Ruta

Romería de las Fiestas de la Magdalena

És en el segle XVIII quan el primitiu pelegrinatge es mescla amb la història i la llegenda adquirint els significats que hui manté la tradició de la romeria: pujada a la Magdalena, parada en Lledó, parada en Sant Roc i processó de tornada, anomenada llavors de les llums per les moltes que portaven dones i xiquetes en gaiates de canya. Ja en eixe moment s’unix, al motiu d’agraïment als favors de la santa, la rememoració de la translació del poble de l’Heremitori de la Santa al present lloc.
Antigament la festa consistia només en la romeria i en uns dies de fira, però després de la creació de la Junta Central de Festes de la Magdalena, en 1945, es transformen en les festes majors de la ciutat amb l’aparició de la figura de la reina de les festes i la Cavalcada del Pregó com a homenatge als costums i folklore de totes les localitats de la província.
Després de diverses interrupcions, la romeria ressorgix en 1952 amb el VII centenari de la fundació de la ciutat i per primera vegada es penja de la canya la cinta verda, encara que s’havien perdut pel camí els cants i oracions rituals que caracteritzaven l’antiga peregrinació.

La Ofrenda. Autor, Jorge

La Ofrenda. Autor, Jorge

L’aparició en 1982 de la Colla de Cantors, contribuirà a recuperar moltes d’eixes pèrdues: la penitència d’acció de gràcies, la comitiva de xiquets de la beneficència, la tornà per Lledó, etc. fins que en 1991 apareix la Consueta que arreplega el ritual tal com es complix.
La insígnia de les festes de la Magdalena, declarades d’interés turístic internacional en 2010, és la gaiata, descrita per Antonio Pascual Felip com un esclat de llum, sense foc ni fum, monument amb què se simbolitzen els fanals penjats de canyes que van utilitzar els nostres avantpassats per a baixar a colonitzar la plana.
Junt amb l’acte emblemàtic de la romeria, completen els nou dies de commemoració l’ofrena a la verge de Lledó, homenatges a Jaume I i Na Violant, espectacles pirotècnics i d’animació, desfilades d’agrupacions musicals internacionals, concerts,…… i gaiates i colles, que inunden els carrers de música, llum i color.

Gayata de la Fundación Caja Castellón, Xiquetes del meneo

Gayata de la Fundación Caja Castellón. Xiquetes del meneo


Traducción al castellano:

FERIA Y FIESTAS DE LA MAGDALENA

La Magdalena son las fiestas fundacionales de la capital de la provincia con las que, a través de sus diferentes actos, rememora su historia, fundida con la mitología, la leyenda y la tradición: el traslado de los primeros pobladores desde el Castell Vell, en el cerro de la Magdalena, hasta la plana para fundar la ciudad.
Así pues, Castellón tiene sus raíces en el Castell Vell, también conocido como castillo de Fadrell, de la Magdalena, de los Moros o de Sas que según los restos arqueológicos ya era un asentamiento íbero.
Tras acoger distintas sociedades, parece que la fortificación se convierte en el castillo de Khadrell al ser sometido por los almorávides y, como alcazaba, pasa a formar parte de la red defensiva de Sharq al-Andalus (la tierra situada en el Levante de al-Andalus) bajo el caudillaje de la ciudad de Borriana que dominaba toda la llanura inmediata a la costa. Su cometido era proteger a las alquerías diseminadas por la plana (Almalafa, Benimargo, Teccida, etc) y de ahí parece derivar su nombre, ya que Fadrell era la denominación que se daba a las pequeñas comunidades rurales musulmanas asentadas en estas alquerías.

Con la reconquista y toma de Burriana, en 1233, pasa a manos del rey Jaime I con el resto de castillos. Como consecuencia se produce la expulsión y huida de los musulmanes, abandonando casas y tierras que hubo que repoblar con gentes de fuera, principalmente de Lleida, que ocuparon tanto el castillo como las vacías alquerías hasta que, en 1251, Jaume I da su consentimiento a Ximén Pérez de Arenós para ocupar el llano, lo que permitirá un mayor desarrollo urbano y mejor aprovechamiento de la tierra.
Según la tradición, parece que los fundadores de Castellón se trasladaron a la plana un día oscuro y desapacible, por lo que tenían que iluminar el camino con faroles colgados de las cañas con las que se ayudaban a caminar por los terrenos fangosos de la marjal, llevando a los niños sujetos con una cuerda para que no cayeran (origen este de la tradición de les xiquetes del meneo).
Aunque parece poco verosímil que lo hicieran, precisamente, en tan malas condiciones y semeja más una leyenda épica romántica, ese es el fundamento de nuestras fiestas y de la romería de las cañas a la ermita de la Magdalena, su principal y masivo acto que se celebra el primer domingo.
Tras el traslado de la montaña a la plana, el Castell Vell quedó abandonado y en ruinas. Tan sólo se conservó la antigua capilla de la fortaleza, construida en el aljibe de la alcazaba y posiblemente ya bajo la advocación de Santa María Magdalena.
La primera cita documentada de rogativa a esta capilla data de 1375, mucho antes de que se convirtiera en ermita, y se celebró durante la Cuaresma en una época de peste y hambruna. No es hasta 1572 cuando se instituyen las rogativas anuales, el tercer sábado de Cuaresma, a la Ermita de La Magdalena ya construida como tal.

Es en el siglo XVIII cuando la primitiva peregrinación se mezcla con la historia y la leyenda adquiriendo los significados que hoy mantiene la tradición de la romería: subida a la Magdalena, parada en Lledó, parada en Sant Roc y procesión de regreso, llamada entonces de las luces por las muchas que llevaban mujeres y niñas en gayatas de caña. Ya en ese momento se une, al motivo de agradecimiento a los favores de la santa, la rememoración de la translación del pueblo del Heremitorio de la Santa al presente sitio.
Antiguamente la fiesta consistía sólo en la romería y en unos días de feria, pero tras la creación de la Junta Central de Festejos de la Magdalena, en 1945, se transforman en las fiestas mayores de la ciudad con la aparición de la figura de la reina de las fiestas y la Cavalcada del Pregó como homenaje a las costumbres y folclore de todas las localidades de la provincia.
Tras diversas interrupciones, la romería resurge en 1952 con el VII centenario de la fundación de la ciudad y por primera vez se cuelga de la caña la cinta verde, aunque se habían perdido en el camino los cantos y oraciones rituales que caracterizaban la antigua rogativa.

La aparición en 1982 de la Colla de Cantors, contribuirá a recuperar muchas de esas pérdidas: la penitencia de acción de gracias, la comitiva de niños de la beneficencia, la tornà por Lledó, etc. hasta que en 1991 aparece la Consueta que recoge el ritual tal como se viene cumpliendo.
La insignia de las fiestas de la Magdalena, declaradas de interés turístico internacional en 2010, es la gayata, descrita por Antonio Pascual Felip como un esclat de llum, sense foc ni fum (una explosión de luz, sin fuego ni humo), monumento con el que se simbolizan los faroles colgados de cañas que utilizaron nuestros ancestros para bajar a colonizar la plana.
Junto al acto emblemático de la romería, completan los nueve días de conmemoración la ofrenda a la virgen de Lidón, homenajes a Jaume I y Na Violant, espectáculos pirotécnicos y de animación, desfiles de agrupaciones musicales internacionales, conciertos,…… y gayatas y collas, que inundan las calles de música, luz y color.

Fiestas de la Magdalena 2015

El Fadrí en fiestas