Espardenyes per a calçar i espardenyes per a menjar

Espardenyes per a calçar i espardenyes per a menjar

Les espardenyes ha sigut, des de fa segles, el calçat tradicional de la gent del camp en totes les comarques de Castelló, i de fet encara hi ha prou persones, sobre tot les més grans, que les utilitza en moltes poblacions. Avui són el complement imprescindible de la indumentària tradicional folklòrica a tot arreu de la geografia valenciana.
L’espardenya valenciana és un calçat lleuger, tosc i resistent, amb la sola d’espart o sogall, o de cànem trenat. Va tindre el seu gran apogeu a meitat del segle XIX i principis del segle XX, encara que existeix un document del 1322 on ja es descriuen les espardenyes amb aquest mateix nom. També es conta que foren utilitzades per les tropes lleugeres de la Corona d’Aragó i que el 1694 van ser imposades, per decret reial, a la infanteria hispànica.

Espardenya de cara

Espardenya de cara

Les havia de dos tipus, l’espardenya de careta, que cobria únicament el dit polze, la preferida pels llauradors valencians, i l’espardenya de cara, la puntera de les quals, prou reduïda, cobria tots els dits del peu i era de cànem, igual que el taló. Es lligaven al peu per mitjà de dos cintes o betes, de color negre o blanc, que eixien de la puntera encreuant-se per damunt de l’empenya fins a la talonera on s’introduïen en dos traus, un a cada costat i s’encreuaven i lligaven al turmell o a la cama. Més tard es va introduir la lona o altre teixit gruixut per fer la puntera i el taló que seguien sent peces independents que deixaven el peu descobert.
La fabricació d’espardenyes va començar en tallers familiars que abastien a la gent del poble i dels voltants i solia ser un treball artesà complementari a l’agricultura que provocava, molt sovint, greus danys a la vista. Eren les dones les que confeccionaven la llata (les trenes d’espart o cànem) per a les soles i cosien les peces de l’espardenya, mentre els homes s’ocupaven de preparar les soles.
Les espardenyes es van fer tant populars que es van crear importants centres de producció en les nostres terres com en La Vilavella, Traiguera i varies poblacions de Els Ports.
Actualment ha desaparegut pràcticament esta activitat, a pesar que la indústria espardenyera, mantenint la manufactura artesana, s’ha reconvertit a nivell nacional i ha derivat en formes molt modernes i lleugeres, com ho fa una reconeguda empresa familiar en La Mata de Morella.
El treball de l’espardenya, quina injustícia tan gran, calces mitja humanitat i et toca patir fam (festa de San Sebastià, La Vilavella, 20 de gener de 1988).

Espardenya_(animal)

Espardenya (Stichopus regalis)

Espardenya per a menjar
També coneguda com Cogombre de mar, l’Espardenya (Stichopus regalis) és un equinoderm de la classe de les holotúries que viu en els fons fangosos i pedregosos del litoral de Catalunya, València i Balears entre 1 i 400 m de profunditat.
El seu cos pot arribar als 35 cm de longitud. És bla, aplanat i rugós, de color roig groguenc amb taques blanques, i te la boca rodejada per una corona de tentacles retràctils que li servixen per a alimentar-se filtrant l’aigua i l’arena, d’on extrauen xicotetes partícules en suspensió o sedimentades.
Antigament l’espardenya només era apreciada pels pescadors que la extreien accidentalment en les arts de bou o arrossegament. Però avui, la carn blanca d’esta holotúria és una exquisidesa molt apreciada en l’alta cuina, tant pel seu sabor com per la seua escassetat en el mercat, ja que es pesca en xicotetes quantitats, amb dificultat, i només d’abril a juny, el que justifica el seu elevat preu.
La part de l’espardenya que es menja és el tub o aparell digestiu que a penes medis uns 5 cm i que s’extrau abans de treure-les al mercat llestes per a cuinar, encara que és recomanable obrir-les per la mitat, tallar les puntes i netejar-les d’arena. Tenen un sabor gustós i suau, i una textura semblant a mol•luscos com les navaixes.
Les receptes tradicionals dels pescadors mediterranis proposen menjar-les amb arròs, saltades amb all i jolivert, a la planxa o a la brasa. Al Japó les consumeixen crues, tallades en fines rodanxes i adobades amb salsa de soja o vinagre.

Arroz seco con espardenyes. Autor, encantadisimo

Arroz seco con espardenyes. Autor, encantadisimo

______________________________________

Traducción al castellano:

Alpargatas (Espardenyes) para calzar y espardenyes para comer

Las alpargatas ha sido, desde hace siglos, el calzado tradicional de la gente del campo en todas las comarcas de Castellón, y de hecho aún hay bastantes personas, sobre todo las más mayores, que las utiliza en muchas poblaciones. Hoy son el complemento imprescindible de la indumentaria tradicional folclórica por toda la geografía valenciana.
La espardenya valenciana es un calzado ligero, tosco y resistente, con la suela de esparto o soguilla, o de cáñamo trenzado. Tuvo su gran apogeo a mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque existe un documento del 1322 donde ya se describen las alpargatas con este mismo nombre. También se cuenta que fueron utilizadas por las tropas ligeras de la Corona de Aragón y que en 1694 fueron impuestas, por decreto real, a la infantería hispánica.

Las había de dos tipos, la espardenya de careta, que cubría únicamente el dedo pulgar, la preferida por los labradores valencianos, y la espardenya de cara, con una puntera que, aunque reducida, cubría todos los dedos del pie y era de cáñamo, igual que el talón. Se ataban al pie mediante dos cintas, de color negro o blanco, que salían de la puntera cruzándose por encima del empeine hasta la talonera donde se introducían en dos ojales, uno a cada lado y se cruzaban y ataban en el tobillo o en la pierna. Más tarde se introdujo la lona u otro tejido grueso para hacer la puntera y el talón que seguían siendo piezas independientes que dejaban el pie descubierto.
La fabricación de alpargatas empezó en talleres familiares que abastecían a la gente del pueblo y de los alrededores y solía ser un trabajo artesano complementario a la agricultura que provocaba, muy a menudo, graves daños a la vista. Eran las mujeres las que confeccionaban la pleita (las trenzas de esparto o cáñamo) para las suelas y cosían las piezas de la alpargata, mientras los hombres se ocupaban de preparar las suelas.
Las alpargatas se hicieron tan populares que se crearon importantes centros de producción en nuestras tierras como en La Vilavella, Traiguera y varias poblaciones de Els Ports.
Actualmente ha desaparecido prácticamente esta actividad, a pesar de que la industria alpargatera, manteniendo la manufactura artesana, se ha reconvertido a nivel nacional y ha derivado en formas muy modernas y ligeras, como lo hace una reconocida empresa familiar en La Mata de Morella.
El trabajo de la alpargata, qué injusticia tan grande, calzas a media humanidad y te toca pasar hambre (fiesta de San Sebastián, La Vilavella, 20 de enero de 1988).

Espardenya para comer
También conocida como Pepino de mar, la Espardenya (Stichopus regalis) es un equinodermo de la clase de las holoturias que vive en los fondos fangosos y pedregosos del litoral de Cataluña, Valencia y Baleares entre 1 y 400 m de profundidad.
Su cuerpo puede llegar a los 35 cm de longitud. Es blando, aplanado y rugoso, de color rojo amarillento con manchas blancas, y tiene la boca rodeada por una corona de tentáculos retráctiles que le sirven para alimentarse filtrando el agua y la arena, de donde extraen pequeñas partículas en suspensión o sedimentadas.
Antiguamente la espardenya solo era apreciada por los pescadores que la extraían accidentalmente en las artes de arrastre. Pero hoy, la carne blanca de esta holoturia es una exquisitez muy apreciada en la alta cocina, tanto por su sabor como por su escasez en el mercado, ya que se pesca en pequeñas cantidades, con dificultad, y sólo de abril a junio, lo que justifica su elevado precio.
La parte de la espardenya que se come es el tubo o aparato digestivo que apenas mide unos 5 cm y que se extrae antes de sacarlas al mercado listas para cocinar, aunque es recomendable abrirlas por la mitad, cortar las puntas y limpiarlas de arena. Tienen un sabor gustoso y suave, y una textura semejante a moluscos como las navajas.
Las recetas tradicionales de los pescadores mediterráneos proponen comerlas con arroz, salteadas con ajo y perejil, a la plancha o a la brasa. En el Japón las consumen crudas, cortadas en finas rodajas y aliñadas con salsa de soja o vinagre.