Arriba carnestoltes

Arriba carnestoltes

La paraula «carnaval», la primera referència de la qual apareix en el segle XIX, es referix a la celebració que precedeix a la Quaresma, del dijous al dimarts anterior al Dimecres de Cendra, i per extensió s’aplica a qualsevol celebració que seguisca el model d’antigues festes paganes, com les saturnals.
Antigament durant el Dijous Llarder es menjava en abundància carn i aliments rics en greix i el primer diumenge de Quaresma era el de Pinyata, en el que se celebraven els típics jocs de trencar, amb els ulls embenats, recipients de fang penjats d’una corda i plens de caramels i llepolies, o de farina, serradura, aigua o cendres.
Hi ha qui remunta el carnestoltes valencià a la prehistòria, basant-se en les figures humanes de la Cova de la Saltadora (La Valltorta, Albocàsser) que porten tocats de banyes en el cap, pareixent antecessors de les posteriors disfresses. Siga o no el seu origen, els primers textos en què es fa referència a les celebracions de carnestoltes apareixen des de la primera dècada del segle XVI, descrivint el costum de recórrer els carrers amb falles o torxes enceses, o tirar des de les finestres aigua i fruites podrides als transeünts.

La Valltorta

La Valltorta

En el XVII se citen ja les màscares i les disfresses amb robes velles que usen, sobretot, els jóvens i estudiants que desfilaven pels carrers provocant la diversió dels veïns.
A partir d’eixe moment es generalitzen les festes i els balls, des de la noblesa als plebeus, enriquint-se amb la idiosincràsia de cada població, fins que l’Església comença a pressionar perquè es prohibisquen pel seu “luxe i desenfrenament contrari als preceptes”. I encara que per unes dècades es van mantindre reprimides o es realitzaven clandestinament, van ressorgir amb gran força a partir de 1970 com a festa comercial i turística.
El carnestoltes tradicional valencià no és molt diferent dels que se celebren en altres comunitats: màscares i disfresses, balls i desfilades de burla, cançons crítiques o grolleres, batalles amb carxots en què es llancen líquids, ous, farina, fruites…i cremar un nino simbòlic. Si bé en cada localitat tenen més rellevància uns actes que altres.

Enfarinà de carnestoltes

Enfarinà de carnestoltes

Hui se celebra el carnestoltes per tota la geografia castellonenca, però un dels què major projecció té és el de Vinaròs, Festa d’Interès Turístic Autonòmic que pareix tindre el seu origen en un ball de màscares celebrat en 1871.
Les desfilades van començar en 1983 quan naixen les primeres comparses que recorren els carrers de Vinaròs seguint els models brasiler i canari, fins arribar a l’actualitat, on ja són 33 les comparses que desfilen acompanyades d’un nombrós grup de lliures. En l’actualitat el carnestoltes, dotze dies abans del dimecres de cendra, dura 11 dies. Encara que són molts els actes multitudinaris que se celebren, sens dubte són les dos grans desfilades de l’últim cap de setmana, les que atrauen a gran nombre de visitants que gaudeixen i s’integren plenament en este famós carnestoltes, junt amb els vinarossencs.

Carnaval de Vinaròs. Autor, ermolaevairina

Carnaval de Vinaròs

______________________________________

Traducción al castellano:

Llega el Carnaval

La palabra carnaval, cuya primera referencia aparece en el siglo XIX, se refiere a la celebración que precede a la Cuaresma, del jueves al martes anterior al Miércoles de Ceniza, y por extensión se aplica a cualquier celebración que siga el modelo de antiguas fiestas paganas como las saturnales.
Antiguamente durante el Jueves Lardero se comía en abundancia carne y alimentos ricos en grasa y el primer domingo de Cuaresma era el de Piñata, en el que se celebraban los típicos juegos de romper, con los ojos vendados, recipientes de barro colgados de una cuerda y llenos de caramelos y chucherías, o de harina, serrín, agua o cenizas.
Hay quien remonta el carnaval valenciano a la prehistoria basándose en las figuras humanas de la Cueva de la Saltadora (La Valltorta, Albocàsser) que portan tocados de cuernos en la cabeza, pareciendo antecesores de los posteriores disfraces. Sea o no su origen, los primeros textos en los que se hace referencia a las celebraciones de carnaval aparecen desde la primera década del siglo XVI, describiendo la costumbre de recorrer las calles con falles o antorchas encendidas, o arrojar desde las ventanas agua y frutas podridas a los transeúntes.

En el XVII se citan ya las máscaras y los disfraces con ropas viejas que usan, sobre todo, los jóvenes y estudiantes que desfilaban por las calles provocando la diversión de los vecinos.
A partir de ese momento se generalizan las fiestas y los bailes, desde la nobleza al vulgo, enriqueciéndose con la idiosincrasia de cada población, hasta que la Iglesia comienza a presionar para que se prohíban por su “lujo y desenfreno contrario a los preceptos”. Y aunque por unas décadas se mantuvieron reprimidas o se realizaban clandestinamente, resurgieron con gran fuerza a partir de 1970 como fiesta comercial y turística.
El carnaval tradicional valenciano no es muy distinto a los que se celebran en otras comunidades: máscaras y disfraces, bailes y desfiles de burla, canciones críticas o soeces, batallas con carxots en las que se lanzan líquidos, huevos, harina, frutas…y quemar un muñeco simbólico. Si bien en cada localidad tienen más relevancia unos actos que otros.

Hoy se celebra el carnaval por toda la geografía castellonense, pero uno de los que mayor proyección tiene es el de Vinaròs, Fiesta de Interés Turístico Autonómico que parece tener su origen en un baile de máscaras celebrado en 1871.
Los desfiles comenzaron en 1983 cuando nacen las primeras comparsas que recorren las calles de Vinaròs siguiendo los modelos brasileño y canario, hasta llegar a la actualidad, donde ya son 33 las comparsas que desfilan acompañadas de un nutrido grupo de libres. En la actualidad el carnaval, doce días antes del miércoles de ceniza, dura 11 días. Aunque son muchos los actos multitudinarios que se celebran, sin duda son los dos grandes desfiles del último fin de semana, los que atraen a gran número de visitantes que disfrutan y se integran plenamente en este famoso carnaval, junto con los vinarocenses.