Un monument natural: La carrasca de Culla

Un monument natural: La carrasca de Culla

Monumental i extraordinària per les seues dimensions i edat, La Carrasca de Culla va nàixer en els albors del segle XVI i des de llavors ha sigut i és testimoni mut de les diferents transformacions, socials, culturals i mediambientals que ha patit el territori.
La vida d’este impressionant exemplar de Kaërquez, l’arbre bell dels celtes, considerada una de les alzines més grans d’Espanya, ha transcorregut a 900 m d’altitud, en el terme municipal de Culla i tan vinculada a esta població que no necessita més nom identificatiu. Antany formava part d’uns boscos que, segons conten, s’estenien per tota la comarca de l’Alt Maestrat sense més interrupció que la que els imposaven les limitacions físiques del medi, i hui és part ja indissoluble de la Masia Clapès, baix la protecció de la qual es troba.
Des dels seus quasi 23 metres d’altura atalaia un magnífic paisatge, agrest, abrupte i amb profunds barrancs, llaurat pel riu Molinell i més enllà pel riu Montlleó; paratges on també l’aigua ha perforat la roca formant nombroses coves i avencs i on abunden els brolladors, com la Font de la Carrasca als voltants d’este exemplar.
Des del seu tronc, de 6,30 metres de perímetre, formidables i retorçudes branques s’estenen en totes direccions i sustenten, com a pilars d’una autèntica obra mestra arquitectònica, una àmplia copa arrodonida des d’on les seues branques plorones pareixen buscar el sòl per a aconseguir la immortalitat en nous rebrots.

La carrasca. Autor, Pakofoto

La carrasca. Autor, Pakofoto

Cada ferida, cada cicatriu de les seues immenses branques és un capítol d’una llarga història de més de 500 anys que reflecteix els avatars del medi i la seua relació harmònica amb el ser humà: podes per a brancatge i llenyes, bellotes per al sustente de ramats i famílies en períodes de carestia, ruptures per neus, vents i gelades o marques de llamps en terribles tempestats.
I hui este retorçut i generós cos és en si mateix un xicotet ecosistema que proporciona hàbitat i aliment a gran nombre d’espècies, des d’insectes i fongs a aus, com el gaig, picots i l’arrapa carrasques.
Baix la seua copa, de més de 25 metres, s’han albergat pastors i ramats transhumants en les seues rutes a través dels diversos assagadors («carrerons»), cavallers i cavalleries, soldats i comerciants de carbó o de gel; al seu abric han crescut diverses generacions, han celebrat les seues festes o lamentat les seues desgràcies.

Vista desde el castillo de Culla. Autor, jose luis gil

Vista desde el castillo de Culla. Autor, Jose Luis Gil

Ha vist com bona part dels seus parents i dels boscos de la comarca, anaven desapareixent transformats en carbó, en naus per a la flota de guerra de l’armada espanyola en el XVIII, alimentant forns de calç o substituïts per terrenys agrícoles en bancals i pastos.
També ha sobreviscut a la gestió de terres de la Setena de Culla, coneguda com “comunitat d’herbatge”, formada per diversos municipis que, fins la seua dissolució en el segle XIX, tenien els drets d’explotació dels recursos pecuaris i forestals.
La seua supervivència és quasi miraculosa, més encara per la seua situació actual en el marge de la carretera CV-166 que des de Sant Pau d’Albocàsser conduïx a Culla i baix una torre d’alta tensió, la vibració de la qual eriça la pell.
La Carrasca de Culla, un dels arbres més bells i longeus del nostre patrimoni, ha estat vinculada, al desenvolupament social i cultural del seu entorn, als canvis del medi, a la vida del poble, com un fita en el paisatge, punt de referència de la localitat i de trobada de gents. Per això és única i irreemplaçable i admirada per gran nombre de visitants, àvids de gaudir de la bellesa que la naturalesa desplega amb tota la seua força en este esplèndid entorn.
Inclús té la seua pròpia obra musical, una coral que la compositora Matilde Salvador Segarra, una de les figures més representatives de la música i la cultura de la Comunitat Valenciana, li va dedicar en 1986, La Carrasca de Culla, sobre text de Miquel Peris.

Atardecer en Culla. Autor, Pedro Floro

Atardecer en Culla. Autor, Pedro Floro www.pedrofloro.es

Va ser reconeguda com a arbre monumental de la Comunitat Valenciana en 1988 per la Generalitat Valenciana. I és per mèrits propis, Monumental, segons els requisits establits en la Llei de Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana, tot un triomf per a la conservació d’este important i divers patrimoni.
En els últims 100 anys, han desaparegut a Espanya el 80% dels arbres monumentals per això meravelles com La Carrasca de Culla hem de protegir-les com un magnífic tresor viu, un llibre obert i encara inacabat, el coneixement del qual enriqueix a tota la societat.

______________________________________
Traducción al castellano:

Un monumento natural único: La Carrasca de Culla

Monumental y extraordinaria por sus dimensiones y edad, La Carrasca de Culla nació en los albores del siglo XVI y desde entonces ha sido y es testigo mudo de las diferentes transformaciones, sociales, culturales y medioambientales que ha sufrido el territorio.
La vida de este impresionante ejemplar de Kaërquez, el árbol bello de los celtas, considerada una de las encinas más grandes de España, ha transcurrido a 900 m de altitud, en el término municipal de Culla y tan vinculada a esta población que no necesita más nombre identificativo. Antaño formaba parte de unos bosques que, según cuentan, se extendían por toda la comarca del Alt Maestrat sin más interrupción que la que les imponían las limitaciones físicas del medio, y hoy es parte ya indisoluble de la Masía Clapès, bajo cuya protección se encuentra.

Desde sus casi 23 metros de altura atalaya un magnífico paisaje, agreste, abrupto y con profundos barrancos, labrado por el río Molinell y más allá por el río Montlleó; parajes donde también el agua ha perforado la roca formando numerosas cuevas y simas y donde abundan los manantiales, como la Fuente de la Carrasca en los alrededores de este ejemplar.
Desde su tronco, de 6,30 metros de perímetro, formidables y retorcidas ramas se extienden en todas direcciones y sustentan, como pilares de una auténtica obra maestra arquitectónica, una amplia copa redondeada desde donde sus ramas lloronas parecen buscar el suelo para conseguir la inmortalidad en nuevos retoños.

Cada herida, cada cicatriz de sus inmensas ramas es un capítulo de una larga historia de más de 500 años que refleja los avatares del medio y su relación armónica con el ser humano: podas para ramaje y leñas, bellotas para el sustento de ganados y familias en períodos de carestía, rupturas por nieves, vientos y heladas o marcas de rayos en terribles tempestades.
Y hoy este retorcido y generoso cuerpo es en sí mismo un pequeño ecosistema que proporciona hábitat y alimento a gran número de especies, desde insectos y hongos a aves, como el rendajo, piquetas y la araña carrascas.
Bajo su copa, de más de 25 metros, se han albergado pastores y ganados trashumantes en sus rutas a través de las vías pecuarias (carrerons); caballeros y caballerías; soldados y comerciantes de carbón o de hielo; a su abrigo han crecido varias generaciones, han celebrado sus fiestas o lamentado sus desgracias.

Ha visto como buena parte de sus parientes y de los bosques de la comarca, iban desapareciendo transformados en carbón, en naves para la flota de guerra de la armada española en el XVIII, alimentando hornos de cal o sustituidos por terrenos agrícolas en bancales y pastos.
También ha sobrevivido a la gestión de tierras de La Setena de Culla, conocida como “comunitat d’herbatge”, formada por varios municipios que, hasta su disolución en el siglo XIX, tenían los derechos de explotación de los recursos pecuarios y forestales.
Su supervivencia es casi milagrosa, más aún por su situación actual en el margen de la carretera CV-166 que desde Sant Pau de Albocàsser conduce a Culla y bajo una torre de alta tensión, cuya vibración eriza la piel.
La Carrasca de Culla, uno de los árboles más bellos y longevos de nuestro patrimonio, ha estado vinculada, al desarrollo social y cultural de su entorno, a los cambios del medio, a la vida del pueblo, como un hito en el paisaje, punto de referencia de la localidad y de encuentro de gentes. Por eso es única e irreemplazable y admirada por gran número de visitantes, ávidos de gozar de la belleza que la naturaleza despliega con toda su fuerza en este espléndido entorno.
Incluso tiene su propia obra musical, una coral que la compositora Matilde Salvador Segarra, una de las figuras más representativas de la música y la cultura de la Comunidad Valenciana, le dedicó en 1986, La Carrasca de Culla, sobre texto de Miquel Peris.

Fue reconocida como árbol monumental de la Comunidad Valenciana en 1988 por la Generalitat Valenciana. Y es por méritos propios, Monumental, según los requisitos establecidos en la Ley de Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana, todo un triunfo para la conservación de este importante y diverso patrimonio.
En los últimos 100 años, han desaparecido en España el 80% de los árboles monumentales por eso maravillas como La Carrasca de Culla debemos protegerlas como un magnífico tesoro vivo, un libro abierto y aún inacabado, cuyo conocimiento enriquece a toda la sociedad.